drag and drop website builder software

VOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden Aardwoord Translations

Enkel de hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing. Alle tegenstrijdige bepalingen worden als niet-geschreven en niet-aanvaard beschouwd.


De diensten worden verstrekt zoals vermeld op de factuur van Aardwoord Translations.


Op straffe van verval dienen alle klachten over de prestatie aangetekend en uiterlijk binnen de 8 dagen na levering van de prestatie te gebeuren. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen die door de klant worden aangebracht. De facturen zijn betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum, dat wil zeggen dat het geld op rekening van Aardwoord Translations (vermeld op factuur) moet staan ten laatste op de datum van de vervaldag. Voor facturen die niet betaald zijn op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien wordt er een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro toegepast, dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.


Op alle transacties is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


Enkel de rechtbanken van Heist-op-den-Berg en Mechelen (bij uitbreiding: Antwerpen) zijn bevoegd.

De woorden punctueel, stipt, doelgericht, correct,

snel en niet duur staan hoog in het vaandel van Aardwoord Translations & Copywriting.

Wij trachten u steeds snel te helpen, zelfs in het weekend zijn onze medewerkers vaak aan het werk.